Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 6
w Głoskowie, ul. Parkowa 8

Opracowała mgr Dominika Cibicka


SPIS TREŚCI
I. Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 6.
II. Koncepcja funkcjonowania i kierowania Przedszkolem w latach 2017-2022
1. Zarządzanie i kierowanie
2. Nauczanie i uczenie się.
3. Opieka i wychowanie
4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
5. Baza przedszkola

I. Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 6

Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 6 w Głoskowie została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami).
2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
4. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r.
poz. 60).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
7. Statut Przedszkola Nr 6 w Głoskowie.

Moja koncepcja rozwoju przedszkola oparta jest na dobrej znajomości specyfiki pracy przedszkola jako instytucji. Z dużym szacunkiem odnoszę się do dotychczasowych osiągnięć przedszkola i jego wieloletniej tradycji. Przedszkole Nr 6 w Głoskowie zostało otwarte 3 marca 1975r. Początkowo przedszkole było jednooddziałowe. 8 września 1975r. otwarty został drugi oddział przedszkolny. Wychowaniem przedszkolnym objęto wówczas wszystkie zgłoszone 6-latki. Drugą grupę stanowiły dzieci 3-4-5-letnie. Dnia 11.10.2007r. rozpoczęto rozbudowę placówki, którą zakończono na początku roku 2009. W dniu 14.02.2009r. nadszedł długo oczekiwany moment, czyli przeprowadzka ze starego budynku przedszkola do nowego. Przez lata przedszkole rozwijało się i zmieniało, a jego obecny kształt zawdzięczamy zaangażowaniu władz gminnych i pracownikom placówki. Obecnieprzedszkole jest pięciooddziałową placówką, do której uczęszcza 120 dzieci.
Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję. W ostatnich latach zmienił się jednak obraz polskiego przedszkola. Jest to przede wszystkim placówka nie tylko dla dzieci, ale uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego. Przedszkole Nr 6 w Głoskowie jako przedszkole wiejskie, kojarzone jest z tym, co najlepsze w tego typu placówce – bezpieczeństwem.
Nowa podstawa programowa i zmiany w przepisach prawa oświatowego wyznaczać będą kierunki zmian wewnątrz przedszkoli w zakresie treści, form aktywności oraz metod i środków nauczania. Mając na uwadze powyższe, chciałabym, aby Przedszkole w Głoskowie było postrzegane jako placówka: bezpieczna, nowoczesna, w której panuje rodzinna, miła atmosfera, gdzie uwzględnia się potrzeby dzieci i ich rodziców, a edukacja przedszkolna jest łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym. Przedszkolne powinno zapewnić dzieciom opiekę, wychowanie i naukę na najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji, tolerancji oraz bezpieczeństwa.

Informacje ogólne. Charakterystyka Przedszkola nr 6 w Głoskowie.

1. Środowisko przedszkola.
Przedszkole Nr 6 znajduje się w Głoskowie na ul. Parkowej 8. Atutem przedszkola jest duży, ładny teren, na którym mieści się budynek przedszkola oraz przyległa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno Filia w Głoskowie. W pobliżu Przedszkola znajdują się także: Wiejski Ośrodek Zdrowia, Urząd Poczty Polskiej, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Głosków natomiast położony jest w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w strefie Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, nad rzeką Jeziorką i Głoskówką. Wieś z trzech stron otoczona jest lasami nadleśnictwa Bogatki i leśnictwa Runów.

2 . Oferta edukacyjna.
Przedszkole jest pięciooddziałową placówką czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:30. Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie. Obecnie do przedszkola uczęszcza 120 dzieci są to 2,5, 3, 4 i 5-latki. W poprzednich latach pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycielki opierały na programie edukacji przedszkolnej „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody, wydawnictwa WSiP. Ponadto realizują: Podstawę programową, „Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej”, który dotyczy zazwyczaj dwóch wiodących tematów, miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej”. W zależności od potrzeb nauczycielki wdrażają programy własne. W przedszkolu odbywają się także zajęcia dla dzieci ze specjalistami:
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia z pedagogiem prowadzone metodą integracji sensorycznej
- gimnastyka korekcyjna z elementami akrobatyki
- język angielski
- religia
Przedszkole posiada duży plac zabaw. Do dyspozycji dzieci są: piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie, drewniane konstrukcje do wspinaczek, domki, stoliki, oraz mniejsze zabawki ogrodowe. Przedszkole dysponuje jasnymi, przestronnymi oraz estetycznie i kolorowo urządzonymi salami zabaw. Każda sala wyposażona jest w łazienkę dla dzieci. Dodatkowo w budynku znajdują się: pomieszczenia administracyjno – biurowe: gabinet dyrektora, sekretariat, pokój intendenta, pokój logopedyczno – pedagogiczny gdzie znajdują się urządzenia do terapii metodą integracji sensorycznej, pokój nauczycielski, platforma dla osoby niepełnosprawnej, przestronna kuchnia i inne.

3. Mocne strony przedszkola
- placówka cieszy się dobrą opinią wśród rodziców;
- lokalizacja z dala od ruchliwych ulic, duży plac wokół przedszkola;
- życzliwa i wesoła atmosfera;
- wykwalifikowany, doświadczony i doskonalący się personel;
- dbałość o wszechstronny rozwój dziecka;
- zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, własne programy pracy;
- uroczystości na wysokim poziomie artystycznym;
- wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dziecka, dokumentowanie osiągnięć;
- estetyka przedszkola, sal;
- zajęcia dodatkowe prowadzone są przez dobrych instruktorów;
- realizacja programów własnych przez nauczycielki wpływa na wszechstronny rozwój dzieci;
- wychowankowie uczestniczą w konkursach, w których zdobywają nagrody i wyróżnienia;
- różnorodna współpraca ze środowiskiem;

4. Misja przedszkola:
- Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Angażuje rodziców do uczestnictwa w życiu placówki.
- Dziecko opuszczające przedszkole jest twórcze, nastawione na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, gotowe do podjęcia nauki w szkole.
- Wychowankowie przedszkola mają ukształtowane postawy moralne, proekologiczne i prozdrowotne.
- Przedszkole organizuje zajęcia dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci.
- Pracownicy promują przedszkole w środowisku lokalnym.
- Lokalne środowisko ceni nas i współpracuje z nami.
- Dyrektor organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o jej wizerunek w środowisku, wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje ich potencjał i inwencje do poszerzania działań placówki.
- W przedszkolu przestrzegane są zasady wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

5. Wizja przedszkola:
- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
- Działania dydaktyczno - wychowawcze podejmowane w placówce zmierzają do rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności wychowanków.
- Przedszkole kształtuje u dzieci wartości moralne i patriotyczne.
- W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka.
- Praca z dzieckiem ukierunkowana jest na jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowościowy.
- Przedszkole jest placówką bezpieczną pod każdym względem.
- Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby i oczekiwania.
- Rodzice są partnerami przedszkola. Współorganizują życie grupowe i przedszkolne.
- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zaangażowaną w rozwój placówki, gotową podnosić swe kwalifikacje zawodowe według potrzeb placówki.
- Stosowanie aktywnych metod pracy podnosi jakość pracy placówki.
- Baza, wyposażenie i estetyka pomieszczeń wpływa na wysoki poziom pracy.
- Pracownicy mają satysfakcję z wykonywanej pracy i odnoszą sukcesy.

6. Absolwent naszego przedszkola:
- Jest otwarty na świat i ludzi.
- Jest komunikatywny, aktywny, kreatywny i twórczy.
- Ma pozytywny obraz samego siebie.
- Czuje się Polakiem.
- Odróżnia dobro od zła.
- Dostrzega potrzeby własne oraz innych ludzi.
- Nie boi się wyrażać własnych opinii.
- Dąży do rozwiązywania problemów.
- Przestrzega podstawowych wartości.
- Okazuje szacunek innym ludziom, jest wobec nich otwarty i tolerancyjny.
- Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
- Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej nas przyrody.
- Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Koncepcja funkcjonowania i kierowania Przedszkolem Nr 6 w latach 2017-2022.

Pełniąc funkcję dyrektora chciałbym kontynuować tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju wszystkich dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Chciałabym, aby Przedszkole Nr 6 było przyjazne dziecku i jego rodzinie, aby panowała w nim miła atmosfera, a pracownicy mieli godne warunki pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Chciałabym kontynuować współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami oświatowymi. Powyższe cele zamierzam realizować poprzez podjęcie przedsięwzięć w najważniejszych dziedzinach pracy przedszkola takich jak :
1. Zarządzanie i kierowanie przedszkolem.
2. Nauczanie i uczenie się.
3. Opieka i wychowanie.
4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Baza przedszkola.

Ad.1. Zarządzanie i kierowanie przedszkolem.
W zakresie zarządzenia i kierowania przedszkolem podejmę następujące działania:
1. Stworzenie w przedszkolu warunków do bezpiecznej zabawy i nauki.
2. Wdrożenie w przedszkolu systematycznego doskonalenia kadry pedagogicznej – podążanie w kierunku kształcenia nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych (język obcy, rytmika).
3. Uaktualnienie strony internetowej przedszkola. Zamieszczenie na niej istotnych informacji dla rodziców (statut, regulaminy, procedury, koncepcja). Systematyczne uzupełnianie strony.
4. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym: uczestnictwo w przeglądach, konkursach, festynach organizowanych przez Miasto i Gminę Piaseczno, instytucje.
5. Pozyskiwanie sponsorów pomagających placówce w realizacji zadań statutowych i pozastatutowych.
6. Utworzenie zespołów zadaniowych: do ewaluacji wewnętrznej, do aktualizacji Statutu placówki, do monitorowania realizacji podstawy programowej oraz do oceny realizacji koncepcji przedszkola.

Bardzo ważne dla mnie jest tworzenie i utrzymanie właściwej atmosfery pracy, dlatego też
będę podejmować działania polegające na:
a) Integracji pracowników i emerytów przedszkola poprzez:
- Spotkania integracyjne.
- Wyjazdy do kina lub teatru.
b) Integracji rodziców poprzez:
- Pomoc przy organizowaniu uroczystości grupowych i przedszkolnych.
- Udział w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych.
- Posiedzenia Rady Rodziców.

Ad.2 Nauczanie i uczenie się.
1. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka i wspieranie jego potrzeb.
2. Kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenia umiejętności uczenia się.
3. Stosowania w pracy dydaktycznej nowoczesnych metod i form nauczania.
4. Diagnozowanie potrzeb i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.
5. Podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
6. Promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez udział w konkursach plastycznych, muzycznych organizowanych na terenie powiatu, województwa lub ogólnopolskich.
7. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia, poprzez:
- wyrabianie umiejętności dbania o swoje zdrowie,
- wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,
- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,
- wyrabianie postaw proekologicznych.
8. Dalszy udział w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” – rozwój kompetencji czytelniczych.
9. Stwarzanie dzieciom warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka.
10. Podejmowanie działań wychowawczych – wdrożenie programu wychowawczego „Przedszkolak w świecie wartości” .
11. „Poznajemy matematykę z pomocą komputera” - udział w zajęciach komputerowych dzieci z grup najstarszych.
12. Praca dydaktyczna oparta na uzupełniającym programie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pt.: „Klucz do uczenia się”, który oparty jest na pedagogice
wybitnego Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
O sukcesie placówki decyduje przede wszystkim dobrze wykształcona kadra pedagogiczna. W swojej koncepcji w tym zakresie proponuję wykorzystać indywidualne preferencje, zainteresowania nauczycielek. Stworzenie możliwości wyboru, liczenie się z potrzebami i indywidualnymi zdolnościami każdego nauczyciela związane jest również z podmiotowym podejściem, które jest mi bardzo bliskie. Proponuję kontynuować sprawdzone formy doskonalenia nauczycieli, a także sięgnąć po nowe propozycje:
1. Aktywne uczestnictwo nauczycieli w formach doskonalenia zewnętrznego.
2. Doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola, np.: nauka języka obcego.
3. Współpraca z PPP i MSCDN w celu organizowania form doskonalenia w placówce.
4. Prowadzenie rad szkoleniowych w formie warsztatowej.
5. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli młodych oraz dla nauczycieli z innych
placówek.
6. Prezentowanie osiągnięć nauczycieli (gazetka przedszkolna, publikacje, artykuły, strona
internetowa przedszkola, Internet).
7. Wykorzystywanie w pracy komputera, Internetu, stosowanie programów i prezentacji multimedialnych, (samodzielne opracowywanie, dyplomów, zaproszeń, gazetki przedszkolnej, pomocy dydaktycznych i innych).
8. E –Twinning- platforma, której celem jest łączenie i współpraca placówek, nauczycieli
i dyrektorów z różnych państw. Współpraca polega na poszukiwaniu partnerów i wspólnym realizowaniu projektów edukacyjnych.
9. Wzbogacanie warsztatu pracy, tworzenie programów własnych.
10. Wzbogacanie biblioteczki pedagogicznej w literaturę fachową.

Oprócz różnorodnych metod stosowanych w ramach WDN będę starała się również:
- motywować nauczycieli o ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego ,
- wspierać młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w naszym przedszkolu,
- dbać o dobrą atmosferę w pracy.

Ad.3 Opieka i wychowanie.
Opieka i wychowanie realizowane będę poprzez:
1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca zajęć i zabaw w sali oraz bezpieczeństwa podczas pobytu na placu przedszkolnym.
2. Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci.
3. Współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Współpracę z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną.
5. Poszerzanie warunków do rozwijania postaw prozdrowotnych, proekologicznych.
6. Włączenie dzieci i rodziców w akcje charytatywne np.: „Góra grosza”, „Zbiórka Misiów Pluszowych” dla Fundacji Mam Marzenie, i inne.

Ad. 4 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Przedszkole nie może funkcjonować samo w sobie, bez wsparcia i pomocy. Dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola niezbędna jest współpraca z rodzicami oraz współpraca ze środowiskiem. W tym zakresie proponuję następujące działania:
1. Formy współpracy z rodzicami.
- wspieranie rodziców w procesie wychowawczym dziecka,
- rozmowy indywidualne,
- zebrania grupowe,
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- uroczystości i wycieczki,
- zebrania wspomagające rozwój dziecka (logopeda, lekarz, Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna, itp.),
- czynny udział Rady Rodziców w podejmowaniu działań na terenie placówki,
- propozycje zamierzeń wychowawczo – dydaktycznych umieszczane na tablicy,
- popularyzacja literatury pedagogicznej,
- organizowanie rodzinnych konkursów,
- aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych,
- dalszy udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom” – rodzice czytają książki w przedszkolu,
- ofiarowanie pomocy materialnej i rzeczowej dla przedszkola,
- organizowanie zajęć adaptacyjnych dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych do przedszkola,
- konsultacje z nauczycielem,
2. Współpraca z instytucjami:
- Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Piasecznie – konsultacje dla rodziców, udział nauczycielek w sieci współpracy,
- Szkołą Podstawową w Głoskowie – wycieczki do szkoły, udział w lekcji kl. I, zajęcia ruchowe na boisku szkolnym, udział w przedstawieniach teatralnych, zapraszanie uczniów szkoły na uroczystości przedszkolne, konkursy,
- Centrum Kultury w Piasecznie – nawiązanie współpracy w ramach konkursów i zajęć plastycznych i innych,
- Nadleśnictwem Bogatki – realizacja zagadnień ekologicznych, pozyskiwanie drzewek i roślinności na plac zabaw, akcje przyrodnicze, zielone lekcje przyrody,
- Ochotniczą Strażą Pożarną – pokazy dla dzieci,
- Komisariatem Policji w Piasecznie – spotkanie z policjantem,
- Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Głoskowie – spotkania z pediatrą, pielęgniarką, stomatologiem dotyczące zdrowia,
- Pocztą Polską oddział w Głoskowie,
- lokalne punkty handlowo - usługowe np.: fryzjer, sklep ogrodniczy, pracownia rzeźbiarska.

Ad. 5 Baza przedszkola
Właściwa baza dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy. W swojej pracy dążyć będę do utrzymania przedszkola w odpowiednim stanie technicznym.

Dominika Cibicka
Przedszkolowo.pl logo