Oferta edukacyjna

W pracy z dziećmi realizujemy Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego, w oparciu o Program edukacji przedszkolnej "Kocham przedszkole" autorstwa Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek, wydany przez WSiP.
Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 realizujemy Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej Przedszkola nr 6, który dotyczy dwóch wiodących tematów:


  • 4 pory roku w przyrodzie - edukacja przyrodnicza w przedszkolu
  • Z matematyką za pan brat


Nauczycielki włączają do zajęć edukacyjnych elementy nauki globalnego czytania wg J.Majchrzak, odwołują się do propozycji gier i zabaw Pedagogiki Zabawy „Klanza”, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody C. Orffa, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, metody wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i programu "Klucz do uczenia się".
Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną opieramy również na programie własnym autorstwa Dominiki Cibickiej „Edukacja Ekologiczna dla dzieci”. Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie świata przyrody oraz problemu środowiska. Poprzez jego realizację dziecko zdobędzie umiejętności:


  • obserwowania i opisywania składników środowiska i współzależności między nimi,
  • projektowania działań mających na celu właściwe korzystanie z zasobów przyrody oraz poprawę stanu najbliższego środowiska,
  • przeprowadzania i prezentowania zabaw badawczych,
  • podejmowania decyzji i działań na rzecz środowiska naturalnego, w tym aktywnego uczestnictwa w akcjach sprzątania świata,
  • wynikające z uczestnictwa w konkursach przyrodniczych, ekologicznych, organizowanych przez placówki oświatowe i inne.
Przedszkolowo.pl logo