Procedura korzystania z Systemu Ewidencji Pobytu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 6 w Głoskowie
nr 12/2020 z dnia 29.10.2020r.


Procedura korzystania z Systemu Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka
w Przedszkolu Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8
przez rodziców / opiekunów prawnych.


Na podstawie:
• Uchwała Nr 845/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2017 r.
• Uchwała Nr 1302/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.02.2014 r.

§ 1
Postanowienia wstępne

• System Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
• System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie
z aktualną Uchwałą Rady Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach gminy Piaseczno.
• Opłata za kartę wynosi 10 zł/ sztuka.
• Rodzicom / opiekunom prawnym dziecka wydawane są 2 karty.
• Opłata za kartę wpłacana jest na konto Rady Rodziców.
• W przypadku uszkodzenia bądź zgubienia karty rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia kolejnej kaucji za kartę.
• Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka są archiwizowane w placówce.

§ 2
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

• Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika znajdującego się w wiatrołapie.
• W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 7:00.

§ 3
Odbieranie dziecka z przedszkola

• Przy wyjściu z przedszkola rodzice/ opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika znajdującego się w wiatrołapie. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy dziecko po wyjściu z przedszkola znajdzie się pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez rodziców.
• W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godziny 17:00.
• W sytuacji szczególnej np. zgubienie/ uszkodzenie karty zbliżeniowej, rodzic/ opiekun zgłasza ten fakt w intendentowi.


§ 4
Postanowienia końcowe


• Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania.
• Niniejsza procedura zostaje udostępniona rodzicom / opiekunom prawnym oraz
jest dostępna w sekretariacie przedszkola.
• Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola.
• Zapoznanie się z niniejszą procedurą oraz odbiór karty rodzice / opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach udostępnionych przez intendentkę.
• Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom / opiekunom prawnym wyłącznie intendentka.
• Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu jest Przedszkole Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8.
Dyrektora Przedszkola Nr 6
w Głoskowie

Dominika Cibicka


Przedszkolowo.pl logo