Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Ogłaszamy konkurs na logo Przedszkola nr 6 w Głoskowie

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na logo Przedszkola nr 6 w Głoskowie.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA NR 6 W GŁOSKOWIE

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 6 w Głoskowie zwane dalej Organizatorem.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej przedszkola: przedszkole-gloskow.przedszkolowo.pl

Cele konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego przedszkola.
2. Zaangażowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz placówki.
3. Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej dzieci i ich rodziców.

Założenia ogólne
1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Zasady udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt.

Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do:
- rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 w Głoskowie
- dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 w Głoskowie
- absolwentów przedszkola,
- wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Piaseczno.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
- dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,
- złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich do projektu na rzecz Organizatora konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty muszą spełniać następujące warunki: na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: być czytelne i łatwe do zapamiętania, być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem, może zawierać nazwę przedszkola.
5. Logo nie powinno zawierać zbyt wielu kolorów i powinno być proste pod względem graficznym.

Miejsce i termin składania projektów
1. Projekty składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na logo przedszkola” lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: przedszkole-gloskow@wp.pl, w której uczestnik podaje: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz oświadczenie autora o brzmieniu: "Oświadczam, że projekt jest moją własnością i wyrażam zgodę na wykorzystanie go przez organizatora konkursu." (wzór oświadczenia w plikach do pobrania).
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.10.2017 r.
3. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 24.11.2017r.
4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola dnia 15.12.2017r.
5. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą brały udziału w konkursie.
6. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Kryteria oceny prac konkursowych
1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność projektu z danymi naszego przedszkola,
- oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
- czytelność i funkcjonalność projektu,
- estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji w głosowaniu rodziców, dzieci i pracowników przedszkola wybrana zostanie jedna(decyduje większość głosów), która następnie wykorzystana będzie przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze, koszulkach i innych drukach używanych przez Przedszkole nr 6 w Głoskowie.

Prawa autorskie
1. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do modyfikowania lub uzupełniania projektu, decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z projektu.
2. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi na Organizatora konkursu własność egzemplarza projektu.
3. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do projektu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapis na nośnikach pamięci, wprowadzenie do komputera
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczeniu o prawach autorskich do projektu, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu
5. Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej przedszkola.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
7. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
Pliki do pobrania:
Komunikat 2017-10-24, 20:53 | autor: Urszula Chaber
Przedszkolowo.pl logo