Regulamin bezpieczeństwa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020
z dnia 24.08.2020r.

Regulamin bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19 obowiązujący na terenie Przedszkola Nr 6 w Głoskowie .


I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz,1239 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz, U, z 2019 r. poz. 1748 ze. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r, Nr 6 poz. 69 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493)
- Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GlS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r. z późniejszymi zmianami w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
1) Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem przygotowanym przez Dyrektora przedszkola.
2) Grafik opracowany jest i podany do wiadomości pracowników telefonicznie, oraz wywieszony na tablicach dla pracowników. Grafik może ulec zmianie.
3) Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki, powiadamiają niezwłocznie o tym fakcie Dyrektora.
4) Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
5) Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki (dotyczy również nauczycieli świadczących pracę zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora oraz pracowników AiO, którzy danego dnia nie są ujęci w grafiku), a zwłaszcza osoby z objawami choroby.
6) Pracownice administracji i obsługi oraz nauczyciele wchodzą do budynku drzwiami od strony ogrodu, pracownice kuchni wchodzą do budynku wejściem kuchennym.
2. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
1) Łazienki przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
2) Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.
3) Po użyciu jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci zmieszane.
4) Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1.
5) Instrukcje zakładania maski, mycia oraz dezynfekcji rąk wywieszone jest w widocznym miejscu w łazienkach.
3. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów
1) Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
2) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem przedszkola.
3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu gospodarczym.
4) Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
4. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby
1) Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.
2) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
3) Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
4) Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.
III. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
1) Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2) Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – załącznik nr 1, 2, 3, 4.
3) Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4) Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej przedszkola.
5) Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (pokój nauczycielski) wyposażone w zestaw ochronny: półmaski, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.
6) Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
7) Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
8) Dyrektor wyznacza pracownika, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika.

IV. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1) Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
2) Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
3) Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
4) Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą. Przestrzega ustalonego harmonogramu wyjść.
5) Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
6) Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
7) Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
8) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
9) Organizując zabawy ruchowe, gimnastyczne wykonują to przy otwartych oknach.
10) Po zakończeniu zajęć informują personel obsługi o konieczności dezynfekcji użytego do zajęć sprzętu sportowego.
11) Dbają, aby na sali zabaw znajdowały się zabawki łatwe w dezynfekcji.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Przedszkola nr 6 w Głoskowie.
2) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
3) W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
4) Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
5) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
6) Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do holu – nie wchodzi na teren przedszkola. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym w wiatrołapie przedszkola. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 metra.
7) Rodzic/opiekun prawny odbierając dziecko dzwoni do domofonu grupy dziecka i informuje o swoim przybyciu. Rodzice grupy „Zerówka” dzwonią dzwonkiem w wiatrołapie.
8) Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola.
9) Są zobowiązani do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, nie wskazujących objawów choroby.
10) Są zobowiązani przyprowadzać dziecko do godziny 8.30, odbierać w godzinach 12.30 -13.00 , 15.00 – 17.00.
11) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do wypełniania każdorazowo listy godzin wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola, umieszczonej przed wejściem do budynku ( do odwołania). W przypadku nie wypełnienia w/w listy obecność dziecka będzie liczona przez intendenta jako pobyt całodniowy .

V. PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
1) Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustala się godziny pracy
przedszkola: 7.00-17:00.
2) Godziny bezpłatnego pobytu dziecka pozostają bez zmian 8.00 -13.00.
3) Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w których odbywają się zajęcia.
4) Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie wyższy niż, bądź równy 37,5 stopnia Celsjusza nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
5) Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do przedszkola są zamknięte od godziny 8.30. Odbiór dziecka możliwy jest w godzinach 12.30 -13.00 , 15.00 – 17.00.
6) System rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu nie będzie funkcjonował do odwołania.
VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19

1) Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowuje do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (pokój nauczycielski).
2) Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
3) Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4) Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
5) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną i lub Organ Prowadzący, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 112
6) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, kaszel, gorączkę):Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
7) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.


Załączniki
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
1) Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk;
2) Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji rąk.
3) Załącznik 3 – instrukcja zakładania i zdejmowania maski
4) Załącznik 4 – instrukcja zakładania i zdejmowania rękawiczek
………………………………………………………


(podpis dyrektora)Przedszkolowo.pl logo