Regulamin korzystania z Systemu Ewidencji Pobytu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 6
Nr 1/2018 z dnia 29.01.2018r.


Regulamin korzystania z Systemu Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka
w Przedszkolu Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8
przez rodziców/opiekunów prawnych


Na podstawie:
 Uchwała Nr 845/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2017 r.
 Uchwała Nr 1302/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.02.2014 r.

§ 1
Postanowienia wstępne

1. System Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie
z aktualną Uchwałą Rady Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach gminy Piaseczno.
3. Kaucja za kartę wynosi 10 zł/ sztuka i zwracana jest przy oddaniu karty po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko lub rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
4. Kaucja wpłacana jest gotówką lub na konto Rady Rodziców.
5. W przypadku uszkodzenia bądź zgubienia karty rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia kolejnej kaucji za kartę.
6. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka są archiwizowane w placówce.

§ 2
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika znajdującego się w holu przy szatni dla dzieci.
2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do szatni karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 7.00.

§ 3
Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Przy wyjściu z przedszkola rodzice/ opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika znajdującego się w holu przy szatni dla dzieci. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy dziecko po wyjściu z sali znajdzie się pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez rodziców.
2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godziny 17.30.
3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/ uszkodzenie karty zbliżeniowej, rodzic/ opiekun zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka
w przedszkolu zgłasza dyrektorowi, sekretarce, intendentowi bądź nauczycielce w grupie.


§ 4
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 roku do odwołania.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz
w sekretariacie przedszkola.
3. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola.
4. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy wpłacie kaucji za karty.
5. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom / opiekunom prawnym wyłącznie Intendent.
6. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu jest Przedszkole Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8.
Przedszkolowo.pl logo