Regulamin korzystania z wyżywienia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 6
Nr 2/2018 z dnia 29.01.2018r.

Regulamin korzystania z wyżywienia
w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie.• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkachPOSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przedszkolna w ramach prowadzonego żywienia dzieci. Nie wyodrębnia się oddzielnego pomieszczenia na stołówkę, posiłki spożywane są w salach zajęć.
2. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci z wydawanych posiłków.
3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

§ 2
1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci.
2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
1) śniadanie
2) II śniadanie
3) obiad
4) podwieczorek
3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane
w systemie dekadowym. Ich treść ustala intendent wraz z kucharką,
a zatwierdza dyrektor.
5. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.
7. Posiłki wydawane są z kuchni przez personel kuchenny a następnie rozwożone przez woźne do poszczególnych grup w godzinach:
1) Śniadanie : 8.45
2) II śniadanie : 10:30
3) Obiad : 12.00
4) Podwieczorek: 14.30
8. Z powodów organizacyjnych dopuszcza się możliwość podawania podwieczorku dla poszczególnych grup w godzinach 14:00 -15:00.
9. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie obecności dzieci w danym dniu, oraz deklaracji ilości posiłków dokonaną przez rodziców / prawnych opiekunów.
10. Z posiłków można korzystać wyłącznie w placówce.


USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI
§ 3

1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
2. Opłaty za posiłki pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
3. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym.
4. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków - koszt wsadu do kotła.
5. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
6. Do podstawy obliczenia należności za koszt przygotowania posiłku na kolejny rok przyjmuje się średniomiesięczną wartość wydatków poniesionych w roku ubiegłym.
7. Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dzieci określona jest w zarządzeniu dyrektora przedszkola. W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie
z normami żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej.


ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA
DIET ŻYWIENIOWYCH U DZIECI
§ 4

1. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.
2. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych alergenu rodzice lub prawni
opiekunowie składają dyrektorowi przedszkola.
3. Do wniosku rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
o stwierdzonej alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów
spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI
§ 5

1. Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc znajduje się u intendenta.
2. Opłatę za wyżywienie dziecka należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca
z góry przelewem na konto, którego obsługą zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie nie jest pobierana. Zwrot nadpłaconej kwoty dokonywany jest w formie odpisu w następnym miesiącu.
4. Naliczanie opłaty żywieniowej w danym dniu dokonywane jest podczas rejestracji obecności dziecka poprzez przyłożenie karty do czytnika znajdującego się w holu wejściowym.
5. Deklaracji o ilości posiłków spożywanych przez dziecko dokonuje rodzic/ opiekun prawny jeden raz w roku w czasie wyznaczonym przez dyrektora. W przypadkach uzasadnionych możliwa jest korekta wcześniej dokonanej deklaracji w porozumieniu z dyrektorem i intendentem Przedszkola Nr 6.
6. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice/ opiekun prawny zalegający z opłatami są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat. Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka.
7. W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończonej edukacji dziecka należy każdorazowo uregulować kwotę za wyżywienie. Nadpłata za wyżywienie zostanie zwrócona na konto wskazane przez rodzica/ opiekuna prawnego.
8. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie przez rodzica /opiekuna prawnego o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola – najpóźniej tego samego dnia do godziny 8.15.
9. Opłaty za dzieci, objęte pomocą, wnoszone są przez MGOPS na podstawie wystawionych przez przedszkole not księgowych, z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
§ 6

1. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach dziennego pobytu.
2. Nakrywanie do stolików odbywa się około 15 minut przed ustaloną godziną posiłku.
3. Posiłki nakładane są krótko przed spożyciem, by zachować wartości odżywcze i odpowiednią
temperaturę
4. W kuchni nie mogą przebywać inne osoby poza uprawnionymi.
5. Wszystkie posiłki nakłada i wydaje kucharka lub pomoce kucharki.
6. Podczas spożywania posiłków dzieci zachowują się kulturalnie. Należy przestrzegać zasad higieny, kultury i bezpieczeństwa.
7. Nadzór nad dziećmi sprawują nauczyciele, pomoc nauczyciela, personel obsługowy.
8. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce są odwożone przez personel obsługowy do zmywalni.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7

1. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych
w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.


...................................

Dyrektor przedszkola
Załącznik do Regulaminu
WNIOSEK DO DYREKTORA
PRZEDSZKOLA Nr 6 w GŁOSKOWIE

Wnioskuję o przygotowywanie dla mojego dziecka ……………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

specjalnych posiłków zgodnych ze wskazaniami lekarza specjalisty.
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczania intendentowi listy produktów zakazanych w diecie mojego dziecka.


………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Przedszkolowo.pl logo