RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:


1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 6, przy ul. Parkowej 8, 05-503 Głosków kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (22) 757 – 81 -82
2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodo.aneta@gmail.com
3 Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, bądź adresu e-mail będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego przez przedstawiciela ustawowego dziecka upoważnienia i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
4 Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym realizacje upoważnienia (np. do odbioru dziecka z placówki) a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak takiej możliwości. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych jest upoważnienie udzielone przez przedstawiciela ustawowego dziecka
5 Dane osobowe będą przekazywane jedynie pracownikom administratora danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
6 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas udzielonego upoważnienia, Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
7 Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w sytuacja kiedy będzie to dopuszczalne przepisami prawa.
8 Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Przedszkolowo.pl logo