Statut Przedszkola

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej
nr 4/2017/2018 z dnia 28.11.2017r.STATUT
PRZEDSZKOLA NR 6
W GŁOSKOWIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Nazwa i rodzaj przedszkola:
Przedszkole Nr 6 w Głoskowie,
zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.
Siedziba przedszkola znajduje się:
ul. Parkowa 8
05-503 Głosków
telefon/fax 22 757 81 82
2. Nazwa i siedziba organu prowadzącego:
Gmina Piaseczno,
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2

1. Celem wychowania przedszkolnego jest: wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to ma być realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co ma umożliwić dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie powyższego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Do zadań wychowania przedszkolnego należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensoryczne i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej bądź języka regionalnego – kaszubskiego;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

3. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego określane są w 4 obszarach rozwoju:
1) fizycznym
2) emocjonalnym
3) społecznym
4) poznawczym

4. Realizacja zadań i celów przedszkola:

1) Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa;
2) Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej;
3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów;
4) Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;
5) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
6) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu;
7) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
8) Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;

9) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;
10) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych
w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy;
11) Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola;
12) Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych;
13) Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca
przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
14) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania;

15) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer;

5. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
2) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
4) Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności;
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) zaburzeń zachowania lub emocji;
e) ze szczególnych uzdolnień;
f) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
g) z przewlekłej choroby;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodzeń edukacyjnych
j) z zaniedbań środowiska związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi;
k) z trudności adaptacyjnych związanych w różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wsparciu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
6) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielają uczniom nauczyciele, oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
a) rodziców dziecka;
b) dyrektora przedszkola;
c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
d) poradni;
e) pomocy nauczyciela;
f) pracownika socjalnego;
g) asystenta rodziny;
h) kuratora sądowego;
i) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8) W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
d) porad i konsultacji;
9) Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie placówki w zakresie realizacji
zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
11) Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
12) Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
a) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz
b) indywidualnie z uczniem.
13) Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
14) Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu lub w danej szkole program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
15) Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.
16) Godzina zajęć trwa 45 minut.
17) Dopuszcza się prowadzenie zajęć, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
18) Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
19) Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i oddziałach organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, najbliższych miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.
20) Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, zapewniają:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
c) zajęcia specjalistyczne,
d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
e) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
f) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;
21) W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.
22) Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym polega na:
a) opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy wychowawczej, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
b) określeniu w IPET
- zakresu i sposobu dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
- zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym;
- form i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
- działań wspierających rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
c) nałożeniu na zespół opracowujący IPET obowiązku spotykania się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym;
d) umożliwieniu, za zgodą rodziców, udziału innych podmiotów niż wskazane w przepisach, w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniającej ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w ewentualnym dokonywaniu modyfikacji IPET.
e) osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu;
f) rodzice otrzymują kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz IPET;

6. Umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

1) Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich.
2) Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola.
3) W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.
4) Życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
5) W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

7. Sposób sprawowania opieki nad wychowankami w czasie zajęć w przedszkolu i w czasie zajęć poza przedszkolem.

1) Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
2) Przez cały dzień pobytu w przedszkolu, wychowankowie w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, zgodnie z programem i planem zajęć.
3) Nauczyciel winien zapewnić wychowankom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.
4) Nauczyciel może opuścić oddział wychowanków w momencie przybycia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
5) Nauczyciel może opuścić wychowanków w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę pracownika obsługi nad powierzonymi mu wychowankami.
6) Obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać wychowanków bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy wychowankowi w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Należy niezwłocznie powiadomić dyrekcję oraz rodziców wychowanka o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, niepokojących symptomach (np. złe samopoczucie, temperatura).
7) Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego
i przestrzegania tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.
8) W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wycieczki, spacery) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każdych 10 -ciu wychowanków – jedna osoba dorosła, jak również zachowane są wszelkie warunki wskazane w odrębnych przepisach.
9) Szczegółowe zasady organizacji spacerów i wycieczek reguluje Regulamin Wycieczek Przedszkola Nr 6 w Głoskowie uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

8. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

1) W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania wychowanków
z przedszkola.
2) Rodzice przyprowadzają dzieci do sali i oddają pod opiekę nauczycielowi przedszkola.
3) Wychowankowie mogą być odbierani również przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców, wykazując swoją tożsamość poprzez przedstawienie dokumentu pozwalającego na prawidłową identyfikację osoby przez nauczyciela przedszkola.
4) Osoba odbierająca wychowanka nie może być pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem żadnych innych środków odurzających. ( Szczegółowe zasady reguluje odpowiednia procedura).
5) W przypadku nie odebrania wychowanka z przedszkola do godz.17.30 nauczyciel postępuje zgodnie z uchwaloną przez Radę Pedagogiczną procedurą.

9. Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami,

Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

1) zebrania grupowe organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku;
2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu,
także z udziałem zaproszonych specjalistów lub z inicjatywy rodziców;
3) zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych;
4) dni otwarte umożliwiające indywidualne kontakty rodziców z nauczycielkami
w każdej grupie, zgodnie z harmonogramem;
5) zajęcia otwarte dla rodziców i warsztaty z udziałem rodziców, nie rzadziej niż
dwa razy w roku;
6) pisemne informacje dla rodziców odnośnie rozwoju dziecka i jego funkcjonowania, ustalone na podstawie obserwacji – dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, diagnozę wstępną i końcową oraz informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (do 30 kwietnia);
7) wspólne imprezy dla dzieci i ich rodzin;
8) aktualne informacje na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej przedszkola, dotyczące zadań realizowanych z dziećmi w poszczególnych grupach oraz spraw dotyczących ogółu wychowanków i ich rodziców;
9) ekspozycje prac dziecięcych;
10) teczki kart pracy i prac plastycznych, dokumentacja z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka, dokumentacja udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,


ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA.

§3

1.Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
2. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników obsługi oraz administracji,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
10) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
3. Zadania Dyrektora:
1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;
2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli,
5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,
6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektu przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
15) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
16) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.
4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
1) wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Organu Prowadzącego w zakresie działalności przedszkola,
2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.


5. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
4) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
5) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
6) Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miasta o odwołanie z funkcji Dyrektora.
7) Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
8) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
9) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
11) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów - zapis elektroniczny.
12) Rada Pedagogiczna ma możliwość wskazania i przeniesienia dziecka z innej grupy, w przypadku zwolnienia miejsca w przedszkolu w ciągu roku.
13) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
7. Rada Rodziców:
1) Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2) W skład Rady Rodziców wchodzą (po dwóch) przedstawicieli rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4) Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.
5) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) Uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców.
2) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
3) Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.
4) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
8.Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie przedszkola.
Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń organów przedszkola;
2) przedstawianie przez Dyrektora podczas zebrań Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej informacji o sytuacji placówki;
3) zapoznawanie przez Dyrektora organów placówki z zarządzeniami władz oświatowych i organu prowadzącego;
4) wywieszanie informacji i zarządzeń Dyrektora, władz oświatowych oraz organu prowadzącego na tablicy ogłoszeń.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 4
1. Organizacja pracy przedszkola

1) Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 -17.30.
2) Bezpłatne wychowanie, nauczanie i opieka realizowana jest w godzinach 8.00- 13.00.
3) Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola można przyjąć dziecko 2,5 letnie.
4) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

2. Arkusz organizacji przedszkola.
1) Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2) Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i związki zawodowe.
3) Arkusz organizacji przedszkola opracowywany jest przez dyrektora do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.


4) Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
a) liczbę oddziałów;
b) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
c) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka nowożytnego;
d) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
f) liczbę nauczycieli,
g) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
h) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

3. Oddziały przedszkola.
1) Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący wychowanków w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2) Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25.
3) Przedszkole dysponuje pięcioma oddziałami zapewniającymi maksymalnie 120 miejsc.
4) Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
a) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
b) placu zabaw;
c) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
d) posiłków.
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza.
1) Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego MEN, programy własne i innowacje zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, zadania i kierunki polityki oświatowej.
2) Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
3) Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
b) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
4) Sposób dokumentowania prowadzonych zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.
5) Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
6) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
7) Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
8) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
9) Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
10) Organizacja zastępstw na nieobecnego nauczyciela:
a) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela realizuje drugi nauczyciel pracujący w oddziale, któremu przysługuje pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw;
b) zastępstwa odnotowywane są w dzienniku zajęć przedszkola;
c) praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie plan pracy;

5. Czas pracy przedszkola.
1) Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z Radą Rodziców;
2) Na wniosek organu prowadzącego przedszkole pełni dyżur wakacyjny.
3) Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4) Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowywania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie wychowanków do przedszkola było zgłoszone: wcześniej osobiście lub telefonicznie do godz.8.30
5) W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo –dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

6. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący;
1) Przedszkole jest jednostką organizacyjną finansowaną przez:
a) Gminę Piaseczno;
b) Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu z wyjątkiem: godzin między (8-13) i pobytem dzieci 6 – letnich ( dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat).
2) Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
3) Dzieci mają prawo korzystania z trzech posiłków dziennie.
4) Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola.
5) W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
6) Opłaty za żywienie wnosi się w okresach miesięcznych, płacąc z góry do 10 danego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków.
7) Miesięczną opłatę za godziny pobytu dziecka poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki /8-13/ rodzice uiszczają do 10 dnia miesiąca następującym po okresie rozliczanym.


ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 5
1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
2. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy;
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

3. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo, w tym:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki, troska o zdrowie dzieci,
2) dbanie o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia, z których korzystają dzieci w przedszkolu i w ogrodzie,
3) kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec bezpieczeństwa własnego i innych,
4) przekazywanie dzieciom wiedzy o tym co zagraża zdrowiu,
5) kształtowanie czynnych postaw w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia,
6) przekazywanie właściwych wzorców i wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych,
7) kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
8) stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.
4.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
5. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
1) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności;
2) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym;
3) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.
6. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. 7.Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków.
8.Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
9. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
10. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
11. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
11. Inne zadania nauczycieli:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
4) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;
5) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
6) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
7) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka;
8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;
10) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;
11) organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
12) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
13) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;
14) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;
15) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
c) włączenia ich w działalność przedszkola;
16) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;
17) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;
18) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;
19) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej;
20) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
12. W przedszkolu działa zespół nauczycieli do spraw nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu;
2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.
13. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów .
14. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:
1) pomoc nauczyciela
2) woźna
3) kucharka
4) pomoc kuchenna
5) intendent
6) sekretarka


Ad. 1) Pomoc nauczyciela zobowiązana jest: wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce, przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz uczestniczyć w planowanych szkoleniach, mieć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku. Pomaga nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi w każdej sytuacji w ciągu dnia. Pomaga dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych, uczestniczy w przygotowaniu do zajęć i zabaw oraz ich przebiegu, przebywa z dziećmi w grupie. Pomoc, nauczyciela wspólnie z nauczycielami zapewnia dzieciom najmłodszym bezpieczne warunki do zabaw i zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.
Ad. 2) Woźna przedszkola zobowiązana jest wspierać nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci, powinna: wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce / wg harmonogramu, przestrzegać przepisów BHP i ppoż., uczestniczyć w planowanych szkoleniach, mieć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku. Woźna pomaga nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Uczestniczy w przygotowaniu do zajęć i zabaw, przebywa z dziećmi w grupie, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz dba o prawidłową organizację posiłków.
Ad. 3) Kucharka przedszkola zobowiązana jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce / wg harmonogramu, przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz uczestniczyć w planowanych szkoleniach, mieć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku. Kucharka zapewnia dzieciom zdrowe i racjonalne wyżywienie, właściwie gospodaruje produktami żywnościowymi, odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pracy bloku żywieniowego, odpowiada za powierzony sprzęt gastronomiczny, sprawuje bezpośrednią kontrolę nad pracownikami kuchni.
Ad. 4) Pomoc kuchenna zobowiązana jest wykonywać pracę sumiennie i starannie przestrzegać czasu pracy ustalonego w placówce / wg harmonogramu, przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz uczestniczyć w planowanych szkoleniach, mieć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na aktualnie zajmowanym stanowisku. Pomoc kuchenna współpracuje z kucharką w celu zapewnienia dzieciom i pracownikom zdrowego i racjonalnego wyżywienia, właściwie gospodaruje produktami żywnościowymi, dba o higieniczne i bezpieczne warunki bloku żywieniowego, wykonuje polecenia kucharki.
Ad.5 Intendent prowadzi sprawy administracyjno – gospodarcze przedszkola; prowadzi gospodarkę finansową, materiałową oraz żywieniową przedszkola. Organizuje zaopatrzenie, opracowuje jadłospisy. Sprawuje bezpośrednią kontrolę nad podległymi pracownikami bloku żywieniowego oraz kontroluje ich dyscyplinę pracy.
Ad. 6 Sekretarka prowadzi sprawy administracyjno – biurowe, dba o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzi obsługę kancelaryjno – archiwalną placówki.

16. Szczegółowe zakresy obowiązków, określone przez dyrektora, znajdują się w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
17. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców (opiekunów prawnych) oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
18. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz osoby zatrudnione na podstawie odrębnych przepisów są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, na terenie przedszkola i poza nim oraz dbanie o przestrzeganie praw dziecka.
19. Podstawowym zadaniem pracowników jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
20. Pracownicy są zobowiązani do prezentowania wychowankom przedszkola przykładnej kultury osobistej i taktu oraz dbania o ich bezpieczeństwo.
Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
21. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE
§ 6
1. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

2. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
1) akceptacji takim jakim jest,
2) dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
3) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
4) aktywnych kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
8) zdrowego jedzenia.

3. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach wychowawczo – dydaktycznych i w życiu przedszkola, na miarę własnych możliwości;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
3) przestrzegania zasad i higieny osobistej;
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

4. Do podstawowych obowiązków rodziców/ opiekunów dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne osobiste przedmioty;
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji;
4) niezwłoczne zawiadamiane o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu;
6) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców/ opiekunów lub przez inną upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
7) respektowanie czasu pracy przedszkola;
8) zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu;
9) zainteresowanie procesem opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznym;
10) uczestnictwo w zebraniach Rady Rodziców;
11) respektowanie postanowień uchwał Rady Rodziców;
12) z dziećmi objętymi pomocą logopedyczną systematycznie wykonywać zadane ćwiczenia;
13) rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).
14) obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.

5. Rodzice robiący zdjęcia, filmy na terenie przedszkola są zobowiązani do niepublikowania ich w mediach.
6. Rodzice zobowiązani są współdziałać z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
7. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programami obowiązującymi w danym roku szkolnym, podstawą programową wychowania przedszkolnego;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa i radę rodziców;
6) do uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
7) do uczestnictwa w zebraniach grupowych i warsztatach dla rodziców wspomagających wychowanie.

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) braku zgłoszenia się do przedszkola w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie usprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności;
2) braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców;
3) nieregularnego, nieusprawiedliwionego uiszczania przez rodziców opłat za usługi świadczone przez przedszkole;
4) rażącego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;
5) nieusprawiedliwionej frekwencji poniżej 50% w kolejnych dwóch miesiącach – nie dotyczy dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.
9. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
10. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa z budżetu gminy.
4. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone przez uchwałę Rady Pedagogicznej.
5. Niniejsza ujednolicona wersja statutu przyjęta została uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/ 2017/2018 w dniu 28. 11.2017r.
6. Z dniem 28.11.2017 traci moc statut z dnia 31.08.2016 roku
PODSTAWY PRAWNE:
Ustawa - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 59)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017r. poz. 1189)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; ( Dz.U z 2017r. poz. .356)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; (Dz.U. z 2017 poz. 1591)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 poz. 1578)

.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; (Dz.U. z 2017 poz. 1646)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw; ( Dz. U.z 2017 poz. 1655)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; (Dz. U. z 2017 pozycja 1627)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
( Dz. U. z 2017r. poz. 649)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; ( Dz. U. z 2017r. poz. 1147)


SPIS TREŚCI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE …………………………………………………... str. 1
§ 2 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA …………………………………………….. str. 2
§ 3 ORGANA PRZEDSZKOLA ……………………………………………………… str. 12
§ 4 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA ………………………………………………. str. 16
§ 5 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA …........................... str. 19
§ 6 WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE……………………... str. 24
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ……………………………………………....... str. 26
PODSTAWY PRAWNE ………………………………………………………….. str. 27Przedszkolowo.pl logo